REAL ESTATE CLUB OÜ ONLINE-KINNISVARABÜROO TEENUSE KASUTAMISE TÜÜPTINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Online-kinnisvarabüroo teenuse kasutamise tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Real Estate Club OÜ (edaspidi Teenuse osutaja) poolt veebilehel www.reclub.ee pakkuvate online-kinnisvaramüügi teenuste kasutamist (edaspidi Teenus) Teenuse kasutaja poolt.

1.2.   Teenuse kasutamise eelduseks on Lepingu sõlmimine Teenuse osutaja ning Teenuse kasutaja vahel. Leping loetakse sõlmituks Teenuse kasutaja poolt valitud paketi maksumuse laekumisel Teenuse osutaja pangakontole ja/või Lepingu allkirjastamisel Teenuse kasutajaga Teenuse osutaja teeninduskohas või Teenuse pakkuja aktsepteeritavate elektrooniliste kanalite kaudu.

1.3.  Teenuse osutajal on õigus Tüüptingimusi ühepoolselt muuta või kehtestada uued Tüüptingimused juhul, kui seda tingivad muudatused kehtivates õigusaktides või tavades, vastava valdkonna sisulisest arengust, Teenuse kasutajale Teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada Teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid või äririske. Tüüptingimuste muutmise või uute Tüüptingimuste kehtestamise kohta avaldab Teenuse osutaja vastava teate oma veebilehel www.reclub.ee (edaspidi Veebileht). Teenuse kasutaja kohustub jälgima Veebilehe info uuendamist.

2. TEENUSPAKETID

2.1. Teenuse pakkuja pakub 3 teenuspaketti (edaspidi Pakett): Basic, Standard, Premium, mis on kindlaks määratud vastavalt teenuse mahule ning spetsifikatsioonile. Pakettide ning nendes sisalduvate teenuste kirjeldusega saab tutvuda Veebilehel.

2.2. Iga Pakett sisaldab tasuta ligipääsu iseteenindusse, kus Teenuse kasutaja saab muuta isiklike andmeid või parooli; vaadata jooksvat statistikat; määrata sobivat aega kinnisvaraobjekti näitamiseks; osta lisateenuseid; saada abimaterjale; kustutada kinnisvaraobjekti.

3. TEENUSE KASUTAJA KINNISVARAOBJEKTID

3.1. Lepingu sõlmimisel Teenuse osutajaga kinnitab Teenuse kasutaja, et:

3.1.1. Teenuse kasutajal on olemas seadusest või lepingust tulenev õigus edastada Teenuse osutaja veebilehel kinnisvaraobjekti müügiks, sh lisada fotomaterjali ja kinnisvaraobjekti omaniku isiklikke andmeid;

3.1.2. Veebilehel kasutamisel edastatud andmed on täpsed ning ei ole eksitavad;

3.1.3. Veebilehel kasutamisel edastatud informatsioon ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi, sh autoriõigusi ning ei ole vastuolus seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktidega;

3.2. Teenuse osutajal jääb õigus jätta kinnisvaraobjekti kuulutus avaldamata juhul kui ta leiab, et kuulutus kinnisvaraobjekti kohta rikub kolmandate isikute õigusi ja/või informatsioon kinnisvaraobjekti kohta on eksitav või ebatäpne.

3.3.  Teenuse osutajal jääb õigus jätta avaldamata fotomaterjal kinnisvaraobjektist fotomaterjali nõrga kvaliteedi tõttu või kui Teenuse osutaja leiab, et fotomaterjali sisu on avaldamiseks sobimatu.

4. KINNISVARAOBJEKTIDE NÄITAMINE

4.1. Teenuse kasutaja saab tutvuda tema poolt avaldatud kinnisvaraobjekti näitamise ajagraafikuga. Ajagraafik näitab kinnisvaraobjekti näitamise ajalugu ning kehtivaid broneeringuid.

4.2. Uue broneeringu tegemise puhul teavitab süsteem sellest Teenuse kasutajat viivitamatult, edastades vastavasisulise teate Teenuse kasutaja elektroonilisele aadressile. Teates on kajastatud kinnisvaraobjektiga tutvuda soovinud isiku kontaktandmed ning kinnisvaraobjekti näitamise kuupäev ja kellaaeg.

4.3. Juhul kui Teenuse osutajal lasub kohustus näidata kinnisvaraobjekti isiklikult, siis ka sel juhul saadetakse Teenuse kasutajale teade kinnisvaraobjekti näitamise broneeringu kohta.

5. TEENUSE EEST TASUMINE

5.1. Basic või Standard paketi aktiveerimiseks tasub Teenuse kasutaja ühekordse tasu, mille maksumus on välja toodud Veebilehel. Paketi aktiveerimine toimub hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast raha laekumist Teenuse osutaja kontole.

5.2. Premium paketi aktiveerimiseks tuleb sõlmida Teenuse osutajaga eraldi leping. Info Premium paketi maksumuse kohta leiab Veebilehelt ning see sõltub kinnisvaraobjekti müügihinnast.

5.3. Lisateenuste hinnakiri on välja toodud Veebilehel.

5.4. Basic paketi, Standard paketi ning lisateenuste eest saab tasuda pangalingi kaudu või krediitkaardiga. Tasumine Premium paketi eest toimub kokkuleppel Teenuse osutajaga.

5.5. Kõik Veebilehel toodud hinnad on esitatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu. 

5.6. Teenuste hinnad määrab Teenuse osutaja. Hinnad kehtivad paketi aktiveerimisest kuni paketi kehtivuse tähtaja lõpuni.

5.7. Teenuse osutaja jätab endale õiguse teha teenuste hindades muudatusi.

6. LEPINGUST TAGANEMINE NING LEPINGU LÕPPEMINE

6.1. Vastavalt võlaõigusseaduse (VÕS) § 47 lg 3 punktile 1 ei ole Teenuse kasutajal, kelleks võib olla mh tarbija, sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd Paketi aktiveerimisega on Teenuse osutaja kõik oma lepingust tulenevad kohustused täitnud.

6.2.  Teenuse kehtivuse periood on välja toodud Veebilehel ning sõltub valitud Paketist. Teenuse kasutamise leping lõpeb tähtaja saabumisel või kinnisvaraobjekti eduka müügi puhul.

6.3. Juhul kui Teenuse kasutaja soovib lepingu ennetähtaegselt lõpetada, siis kustutab ta kinnisvaraobjekti kuulutuse iseteeninduses. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel Paketi maksumust ei kompenseerita. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel Premium paketi puhul, lähtuvad Pooled lepingus sätestatud tingimustest.

6.4. Juhul kui Teenuse kasutaja rikub lepingut ning lepingu rikkumisel ei ole tegemist ettenägematute asjaoludega, siis Teenuse osutaja võib lepingust taganeda, teavitades sellest Teenuse kasutajat 1 (üks) päev ette. Lepingust taganemisel blokeerib Teenuse osutaja ligipääsu Teenuse kasutaja iseteenindusse. Paketi maksumust ei kompenseerita.

7.   PRIVAATSUSPOLIITIKA

7.1.  Isikuandmed on andmed, mida Teenuse osutaja kogub üksikisiku (Teenuse kasutaja) tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

7.2.  Teenuse osutaja võib Teenuse kasutaja nõusolekul koguda järgmisi Teenuse kasutaja isikuandmeid: Teenuse kasutaja nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress;

7.3. Isikuandmete kogumine võib toimuda Teenuse kasutaja  nõusolekul järgnevatel viisidel:

7.3.1. kontaktandmete (sh) esitamisel Veebilehel;

7.3.2. veebilehe kasutamisel Teenuse kasutaja veebilehitsejas küpsiste (cookies) kaudu külastuste statistika kogumiseks ja reklaamide kasutamiseks kolmandate osapoolte platvormidel;

7.3.3. ostu sooritamisel Teenuse kasutaja tuvastamiseks klienditeeninduslikel eesmärkidel.

7.4. Teenuse kasutaja poolt Teenuse osutajale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Teenuse kasutaja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel. Vastavalt seadusele edastab Teenuse osutaja  makseid puudutava info andmete töötlemiseks volitatud isikule Maksekeskus AS.

7.5. Teenuse kasutaja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Teenuse osutaja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Teenuse kasutaja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.

7.6. Teenuse kasutaja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed ei satuks kolmandate isikute kätte. Teenuse osutaja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Teenuse kasutaja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Teenuse kasutaja süü läbi.

7.7. Kui Teenuse kasutaja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka www.reclub.ee veebilehel. Teenuse osutaja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Teenuse kasutaja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.

7.8. Kui Teenuse kasutaja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida Online-kinnisvarabüroo www.reclub.ee tööd, on Teenuse osutajal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

You will learn just how many mistakes were made from the affordable papers original backup and how many mistakes there happen to be.